Công bố thông tin

CBTT công văn đính chính chức danh Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh và ngày ký BCTC Hợp Nhất Quý 4/2022 ...

CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 ...

CBTT Công văn Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo Quý 4/2022 ...

CV đính chính Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ Lê Thị Kim Nhung là thành viên BKS của SGT ...

CBTT của SGT vè QĐ của HĐQT thông qua Quy chế Công bố thông tin năm 2023 ...

CBTT Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ Lê Thị Kim Nhung là thành viên BKS của SGT ...

CBTT Thông qua việc phê duyệt và giao cho 2 công ty con tại Quảng Ninh thực hiện 2 dự án Nhà xưởng t ...

CBTT v/v Thông qua việc chuyển nhượng 45,000,000 cổ phiếu của Công ty Tập đoàn Đầu tư và Phát triển ...

CBTT Thông qua việc vay vốn với bên liên quan là Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn – Nhơn Hội ...

CBTT QĐ của HĐQT về việc sẽ thành lập công ty con của SAIGONTEL ...

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký DN của SGT ...

CBTT của SGT về QĐ HĐQT về việc Tăng vốn điều lệ và Điều lệ của SGT sau khi điều chỉnh tăng vốn điều ...

CBTT vv SGT nhận được Đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Lê Nguyễn Hoàng Anh. ...

Nhận được Thông báo của UBCKNN về việc báo cáo phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 ...

CBTT Đính chính Báo cáo kết quả đợt chào bán cp của SGT do có sai sót trong lỗi đánh máy cùng với Bá ...

CBTT QĐ HĐQT về việc Thông qua kết quả chào bán ...

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết ...

Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 ...

CBTT của SGT về giải trình và biện pháp khắc phục việc chậm CBTT dẫn đến cp SGT bị đưa vào diện cảnh ...

CBTT Đính chính QĐ HĐQT về phương án xử lý cổ phiếu còn dư chưa được cổ đông hiện hữu mua hết của đợ ...

CBTT Quyết định của HĐQT về phương án xử lý cổ phiếu còn dư chưa được cổ đông hiện hữu mua hết của đ ...

CBTT Báo cáo kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu SGT của người nội bộ - Lê Nguyễn Hoàng Anh ...

CBTT Báo cáo kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu SGT của người nội bộ - Nguyễn Thị Kim Thanh ...

CBTT Báo cáo kết quả chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu SGT của người có liên quan của người nội bộ - ...

Đối tác chiến lược